Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Mùj dopis Ježíškovi


Publikováno na Ženy s.r.o. ZDE

Mé milé Ženy,

jelikož se za chvíli završí letošní dny a rok 2014 navždy zmizí v propadlišti dìjin, ráda bych se za ním ještì malinko ohlédla a podìkovala za vše minulé, co bylo krásné a souèasnì se pokusila pøièinit za vše budoucí, co by se krásným mohlo stát Líbající, protože poøád toho hodnì zbývá. Spojení s Ženami s.r.o. byl pro mì letos jeden z nejvýznamnìjších a nejkrásnìjších momentù. Potkala jsem mezi vámi spoustu tìch, které dávají svìtu lidský rozmìr, což je pro mì velká cennost, kvalita a trvalá hodnota, navzdory tomu, že nìkteøí vás (a tím pádem i mì Pøekvapený) považují za povrchní, hloupé a dokonce úchylné (asi ve smyslu rèení podle sebe, soudím tebe, jinak si to nedovedu vysvìtlit Usmívající se). S lidmi to je podobné jako se sluncem. Vyjdou a zapadnou. A já se pokaždé, když jsou na mé obloze, snažím aspoò nìkoho zahøát, nìkoho projasnit a nìkoho potìšit LíbajícíLíbajícíLíbající (o házení perel sviním se dnes nebudu rozepisovat, je to pøece jen pøedvánoèní ohlédnutí Mrkající).

Nikdy jsem nechtìla mít najednou všechno, o èem sním, a tak mi poøád zùstává nìco, po èem toužím, o co musím usilovat a na co se tìším. Nedávný blog Tety Evy mì inspiroval k tomu, abych také napsala Ježíškovi.

------------------

Milý Ježíšku,

protože jsem letos (stejnì jako vloni, pøedloni a vlastnì furt) sekala dobrotu, byla nejhodnìjší na celém svìtì a troufám si øíct, že i v pøilehlém vesmíru a možná ještì dál, osmìlila jsem se sepsat a odeslat ti seznámek svých pøání. Budeš to mít tìžký, protože to nejsou ani tvrdé ani mìkké dárky, takže neuvádím katalogová èísla, webové stránky ani adresy krámù, kde se dají koupit. Ale pevnì vìøím, že si poradíš. Jsi pøece Ježíšek.

  • A se se dokážu rozhodovat rozumem a nemýlím se a nechám si napovídat srdcem a vìøím mu. (Až se chudák malé, zlomené natøikrát a pøesto poøád tepající, zotaví).
  • A svùj zítøek neopírám o vzpomínky na minulost, ale o zkušenosti nabyté v této minulosti. (Zkušenost je dobrá škola, i když školné je mnohdy hodnì, hodnì vysoké).
  • A v dobrém vzpomínám na ty, kteøí už na mì vzpomínat nemohou, v dobrém myslím na ty, kteøí v dobrém myslí na mì a nezapomenu na ty, kteøí si zapomenutí nezaslouží. (A ani nevzdechnu po tìch, kteøí dovedou rozdávat jenom podpásovky).
  • A jednou provždy v sobì zabiji tu slepici, které je dovoleno se jenom popelit, kvokat a bát se toho, èeho se bojí její kohout, ale èeho by se ona sama nikdy nebála. (Svùj optimismus, nadìji a víru v tomto ohledu si hodlám uchovat navzdory mi dobøe známým slovùm Jana Wericha, který na toto téma øekl, že proti blbosti i bohové bojují marnì nebo že proti hlouposti se bojovat musí, leè vyhrát se nedá!).
  • A si nenechám vnutit roli ponížené a urážené, protože pokud ji pøijmu jednou, pak mi zùstane napoøád jako verdikt.
  • A mùj rozum opìt najde odvahu, moje slova svobodu, myšlenky troufalost a èiny razanci. (V tomto smìru se o sebe tolik nebojím. Onehdy jsem to testla a razance mi fakt nechybí Smìjící se) . Pøesnì v duchu rady na obrázku è. 1 – ak a niekto nahnevá, poèítaj nahlas do desa, keï budeš pri osmièke, jednu mu jebni, nebude to èaka PøekvapenýPøekvapenýPøekvapený. S tím rozdílem, že já poèítala v duchu MrkajícíMrkajícíMrkající.)
  • A jsem hrdá na svou práci i koníèky. A jsou mou radostí a vyjádøením mé osobnosti a a si je od nikoho nenechám zcizovat, vykrádat ani vysmívat. (Jsem fakt dobrá blogerka!!! Smrt všem pochybovaèùm Mrkající)
  • A dokážu rozeznat pravdu od lži, omluvu od výmluvy, žvanìní od slibu, realitu od matrixu. (A náhodu od kurvení Smìjící seSmìjící seSmìjící se – viz obrázek è. 2).

A na závìr, Ježíšku, nejdùležitìjší pøání. Zlé slovo stejnì jako vystøelený šíp nevrátíš zpìt. Pár jich mám vypálených do duše jako cejch. Bolí. Strašnì bolí. PlaèícíPlaèícíPlaèící. Abych nikdy nikoho takhle nebolela, proto tahle moje poslední

  • PROSBA

Ani zlé slovo nepøeložit
nikomu pøes cestu srdce
Tak se chci nauèit žít
a nikdy nemít prázdné ruce
ve kterých by nezbyla
už ani nìha …

S láskou, nadìjí a pevnou vírou

Tvoje Afrodita