Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Kvalita zboží - alfa a omega každého obchodu


Kvalita, kvalita, kvalita! Toto slovo ve firmách skloòujete ve všech pádech. Nikdo neskáèe nadšením, když má øešit vady, reklamace, opravy ...., což je nepøíjemné vždycky, ale v pøípadì mezinárodního obchodu v automotive oblasti zvl᚝. Bezpeènost a spolehlivost je u aut jeden ze stìžejních ukazatelù, mnohdy pøedchází i cenu. Proto je absolutnì nutné øešit prevenci vad, audity kvality, procesování tìchto oblastí .... Tohle všechno u nás najdete a mùžete si objednat jakoukoliv kombinaci témat. Semináøe vám, stejnì jako v oblasti cel, ušijeme na míru i v oblasti kvality, pøípadnì je mùžeme zkombinovat podle vašich potøeb, protože pokud øešíte napø. opravy, musíte je zcela jistì øešit nejen s dodavateli, ale i s celníky. Peèlivì vybírejte a .... v pøípadì jakýchkoliv dotazù volejte.

Podrobnìjší náplò jednotlivých dnù školení najdete v novince pod názvem Kdo je Hynek Stejskal ZDE.

Diskuze ke lnku
( Celkem: 0 )
Jmno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivn odkaz pidte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatm nen vloen dn koment.