Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Žena a život


Tak mi dneska vyšel èlánek v èasopise a ..... nìkteøí z vás ho už mají a já nic. Jsem ostuda, jdu to napravit a jeden výtisk Ženy a život si jdu poøídit. Ale budiž mi omluvou, že jsem se vìnovala bohulibé èinnosti - vtloukání vìdomostí do studentù, za což mi, doufám, ten nahoøe jednou pøipíše hoooooodnì plusových bodù Mrkající . Že svùj první èasopisový pøíspìvek budu èíst ze všech poslední ... to jsem si teda nemyslela. A že si èistì ženský èasopis kvùli mì koupí i chlapi, tak to jsem si nepomyslela vùbec. Už vèera mi pánové referovali, že potlaèili svùj testosteron a mazali zakoupit nejnovìjší èíslo Ženy a život. A všechny maily zaèínaly podobnì: "...normálnì takový magazíny nekupuji, ale v tomhle pøípadì jsem musel udìlat výjimku a zakoupit. Je milé, že když ètu takový èlánek v èasopisu, tak si mùžu øíct, že znám autorku. A je super, že jste“povýšila“a pøispíváte svými dojmy a postøehy nejen na internetu. Jen tak dál! Doufám,že ta avizovaná kniha vyjde v dohledné dobì. Já si ji urèitì koupím ....".

Tak tak nìjak Úžasný

Martina