Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Proè jíst chleba s máslem, když obložený chlebíèek je mnohem lepší


Mám napsat èlánek na téma èeská máma a sex“.

„Nejsi kompetentní.“ Dí mé vlastní, dospìlé dítì, aniž by hnulo brvou.

„No dovol? Copak nejsem máma a èeská k tomu?“ jsem dotèena a rozhoøèena.

„Tvé mateøství ani národnost nezpochybòuji.“

Nìkdy mám nutkavou potøebu propuknout v nefalšovaný, zoufalý pláè. Vzlykat, slzet, dupat nožkou, lomit rukama, lkát nad zpackaným životem a pak se jít obìsit do rybníka. A hlavou mi duní:  je to dítì opravdu moje? Nevloudila se mi do sexuální výchovy chybka? Jak si asi myslí, že pøišel na svìt? Jako že v lednu pøiletìl èáp? Nebo že by duch svatý? Nic z toho. Normálnì jsme mìli s tatínkem SEX. Radostnou záležitost! Mýlit se v jeho pøípadì nemohu, je prvorozený. Až u dalších dìtí sex zaèíná být nenormální a ne zcela radostný. Žena je v prùbìhu mateøství citlivá úplnì na všechno a chlap si to tak mùže rozdávat s megerou, hysterkou, chudinkou, blbkou, plaèkou …  Má velmi pestrý výbìr. Nuda rozhodnì nehrozí. A jelikož manželský sex stále visí na vlásku, tak èeská máma, když si ho chce užít, musí být taky vynalézavá! Mezi plínkami, kašièkami, žákajdami a jinými serepetièkami neustále øeší: KDE a JAK?  KDEKOLIV, ale hlavnì NENÁPADNÌ!!!

Jako máma dvou klukù to musím vìdìt.  V nedìli po ránu, kdy náš malý jaderný fyzik Jaroušek studoval za kuchyòským stolem v encyklopedii Vesmíru rozpad atomového jádra a druhý na chvíli zavøel oko, byla na TO ta správná chvíle. Pøi našem sexuálním apetýtu jsme už mìli rychlost a nenápadnost našvihanou a tak nás otázka „CO to dìláte?“ absolutnì nevyvedla z míry.

„Hrajeme na chleba s máslem. Tatínek je chleba a já namazané máslo.“

„Super hra. Jdu dìlat šunku.“ S nadšeným zvoláním mi pøistálo na zádech 20 kg živé váhy. Uffff. Èeská máma, jak vidno, musí mít i dobrou fyzièku, aby èeský táta nemìl fatální následky Usmívající se.

„Mamíííí, škoda, že brácha spí. Mohl dìlat okurku. Súúúpiš obložený chlebíèek …. Jo a mamíííí? Proè se tak drncáme?“

„Nooo, protože to je obložený chlebíèek v jídelním voze.“ Nìkdy jsou dìti na zabití. Chápete.

„Teï už i s majonézou.“ …. hekl  tatínek S vyplazeným jazykem

 

----------------------

Publikováno v Bookazinu Èeská máma a na Ženy s.r.o. ZDE