Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní certifikace AEO - Authorized Economic Operator (oprávněný hospodářský subjekt)


V dnešní globální a uspěchané době, kdy není čas ztrácet čas zdlouhavým, neefektivním a velmi drahým získáváním informací o obchodních partnerech, kvalitě jejich výrobků a procesů, spolehlivosti apod. existuje celá řada certifikací pro nejrůznější produkty, služby či samotné subjekty. V principu jde o potvrzení vystavené určenou autoritou (certifikačním orgánem), dokládající shodu mezi skutečným stavem produktu, systému či znalostí s určitým standardem, normou či předpisem. Význam certifikace doceníme, když se naše podnikání začne ubírat mezinárodním směrem.  Pomůže nám získat informace potřebné k obchodování na cílových trzích a dá nám i našim zákazníkům ujištění, které při svém podnikání potřebujeme.

Jednou z poměrně nepříjemných komplikací u mezinárodního obchodování je nutnost zboží celně odbavit. A to hned dvakrát. Jednou při exportu zboží ze země odeslání a podruhé v rámci importu téhož zboží v zemi přijetí. Celní problematika je jedním z nejnáročnějších a nejkomplikovanějších oborů, protože zahrnuje jak fiskální stránku (nutnost zaplatit, cla, daně a další poplatky související s dovozem zboží), tak kontrolní povinnosti (nutnost respektovat zákazy a omezení dovozních a vývozních zemí) a zvládnout ji chce mnohaleté zkušenosti, permanentní studium a také určitou míru nadhledu. Fakt, že dnešní svět je otevřený obchodování, cestování a podnikání u většiny z nás totiž evokuje dojem, že s volným pohybem zboží celníci tak nějak zmizeli ze  světa nebo že jejich role je okrajová.  Opak je pravdou. Každý z nás si čas od času objedná něco přes internet v Číně a většinou si absolutně neuvědomujeme, že tento obchod na rozdíl od tuzemské objednávky v sobě skrývá celní a daňová úskalí, jejichž řešení není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ostřílení exportéři a importéři tuto oblast rozhodně nepodceňují a za dobré celní deklaranty nebo celní zástupce jsou ochotni dobře zaplatit. Jak je ale najít?

Jedním z dobrých způsobů namísto pročítání nevěrohodných příspěvků a diskusí na  internetu, naslouchání laickým radám od známých či univerzální metody pokus - omyl, je hledání subjektu, který je pro celní problematiku certifikován.

AEO – Authorized Economic Operator (oprávněný hospodářský subjekt)

Tento certifikát je udělován v Evropské unii mimořádně spolehlivým, finančně stabilním společnostem podílejícím se na obchodu se třetími zeměmi (dovozci, vývozci, výrobci, celní zástupci, zasilatelé, skladovatelé, dopravci …), které dlouhodobě dodržují celní předpisy, prokazují platební schopnost a finanční stabilitu, disponují vyhovujícím účetním i celním systémem a dodržují bezpečnostní normy v oblasti zabezpečení firemních dat a procesů. Zkrátka jejich obchodní transakce jsou transparentní, průhledné a bezpečné.

Osvědčení v České republice vydává kompetentní certifikační autorita - Celní úřad pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích a jeho získání je známkou kvality firemních celních procesů a personálních zdrojů, protože jeho držitelé prochází důkladnou kontrolou a dlouhodobým prověřováním firemních dokladů, dat a účetních, daňových, celních a bezpečnostních postupů přímo v prostorách prověřovaného podniku.

Certifikace AEO je implementována v 69 zemích světa včetně všech členských států Evropské unie a dalších 16 států se chystá na její zavedení, což postupně umožní celosvětové rozšíření výhod tohoto schématu. Evropská unie uzavřela s některými třetími zeměmi dohody o vzájemném uznávání programů pro oprávněné hospodářské subjekty AEO nebo o uzavření takových dohod jedná.  Ratifikovány již byly dohody s Norskem, Švýcarskem, Andorou a Japonskem. S dalšími zeměmi, jako jsou Spojené státy americké a Čína, podobná jednání probíhají. Očekává se, že postupně se do tohoto procesu zapojí také Kanada a další země. Vzájemné uznávání certifikace AEO se třetími zeměmi přinese výhody těm subjektům AEO, které investovaly do zabezpečení svých mezinárodních dodavatelských řetězců. Certifikace se zohlední zejména při posuzování bezpečnostních rizik, což by mělo v praxi vést ke snížení četnosti fyzických i dokumentárních kontrol v zemích, které se dohodly na vzájemné akceptaci schématu AEO.

Díky certifikátu AEO obchodní společnosti mohou v rámci celního řízení získat jak hmatatelné výhody ve formě různých forem zjednodušení celních procesů a formalit nebo upuštění od  povinnosti zajišťovat celní dluhy, tak rozhodně nelze opomenout prvotní záměr certifikace, což  je udržování bezpečnosti v celém dodavatelském řetězci na co nejvyšší úrovni. Subjekty AEO jsou ve světě jak u celních orgánů, tak u obchodní veřejnosti vnímány jako spolehliví obchodníci s vysokou kvalitou poskytovaných služeb, což automaticky generuje jejich přední postavení na trhu. Nelze pominout ani další pozitivní aspekt certifikace AEO, a to je narovnání a zefektivnění interních procesů subjektů, které proces certifikace podstoupily.

Typy AEO

· Povolení AEO pro celní zjednodušení (AEOC)
· Povolení AEO pro bezpečnost a zabezpečení (AEOS)
· Kombinované povolení AEO:  AEOC + AEOS

Výhody AEO

· Snadnější přístup k celním zjednodušením (centralizované celní řízení, zápis do záznamů deklaranta, samoschvalování)
· Možnost snížení částky zajištění celních dluhů dle výsledků finanční analýzy (70, 50, 30 až 0 %)
· Úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám
· Provedení přednostní kontroly na základě analýzy rizik
· Možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě
· Oprávnění využívat při celním řízení na celním úřadě přepážku vyhrazenou pro odbavení subjektů AEO

Řízení o vydání AEO

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Kasárenská 6/1473

370 21 České Budějovice

tel. +420 386 714 211

fax: +420 386 714 200

e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz

datová schránka: jz5nz4j

Počet subjektů AEO

Ke dni 31. 12. 2016 bylo v České republice evidováno 238 platných povolení AEO. V souladu s nabytím účinnosti Celního kodexu Unie bude nutno cca 200 povolení AEO revidovat v termínu  do  1. 5. 2019. Všechny certifikované subjekty v Evropské unii můžete najít zde:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=cs

Kritéria pro udělení povolení AEO

· Objem obchodů – roční obrat, zisk a ztráta, skladová kapacita, nákup a prodej (zahraniční obchod), objemy zboží v celních a daňových skladech, celní statistika, celní zařazení, % dovozních cel, % DPH, % SPD, doměření a vrácení cel, preferenční opatření, autidumpingová ca, původ zboží, celní hodnota
· Dodržování požadavků - celní operace,  kontrola dodržování (audity, kontrola před/po odbavení), žádosti (i předešlé) ke schválení, dodržování celních požadavků, zpravodajské informace, podvody
· Účetní a logistický systém společnosti – revizní záznam pro daňové a celní účely, úroveň přístupů pro oprávněné osoby, účetní systém, počítačové prostředí, vnitřní kontrolní systém a kontrolní postupy, tok zboží, skladování, výroba, odeslání a přeprava zboží, celní postupy, hospodářské licence pro dovoz a vývoz, archivace, ochrana počítačových systémů, vnitřní kontrolní postupy, nouzový plán

· Platební schopnost

· Požadavky na bezpečnost a zabezpečení – zabezpečení hospodářského subjektu, vnitřní audit, vnitřní organizace, vnitřní kontrolní systém a postupy, bezpečnost a zabezpečení zboží, hodnocení nebezpeční jinými osobami, vstup a přístup do areálu, vjezd vozidel, vstup osob a zboží, postupy v případě vniknutí, fyzické zabezpečení, vnější hranice areálu, brány a vjezdy, zamykací zařízení, osvětlení objektu, přístup ke klíčům, parkování soukromých vozidel, nákladové jednotky, logistické postupy, způsoby dopravy, dohled nad příjmem zboží, jednotné značení zboží, skladování, výroba zboží, balení, kontrola jakosti, nakládka, odchod zboží, zabezpečení zaměstnanců, školení bezpečnosti, vnější služby

On line formulář žádosti AEO

Při podání žádosti o certifikaci AEO je možno využít on line formulář, který najdete pod tímto odkazem: https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=168979256

 

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek