Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

FUNGUJE TO!


Ptáte se co? Síla myšlenky. Myšlenka je jedna z nejúžasnìjších sil, které máme k dispozici. Energie, která nezná hranic, prostor ani èas a pokud má nìjaké omezení, dáváme jí ho jen my sami. Myšlenkami totiž øídíme svùj osud – tedy svùj život. Aniž bych si tohle plnì uvìdomila, moje agentura se tak jmenuje. IDEA = MYŠLENKA. Nomen omen Mrkající .

Myšlenka se dá údajnì mìøit, dá se vnutit a je to ta nejmocnìjší energie na svìtì. To, na co dneska myslíme, co si pøejeme, po èem toužíme a o co se strachujeme, tak to se nám mùže èasem splnit. Ale ne vždycky, mùžete namítnout. Ano, plní se nám pøedevším sny a pøání, které už v dobì snìní dokážeme prožít ve své mysli tak, jako bychom je skuteènì žili. Všechno, co si pøejeme, k nám pøichází v pøesnì danou „pravou“ chvíli. Nic není náhoda. Chce to jen dùvìøovat pøedevším sobì a mít v hlavì èistotu konkrétní myšlenky bez omezujících pøedstav a pochyb. A vìøte, tohle je na tom všem úplnì nejtìžší. Pevnì nìèemu vìøit. Neuhýbat. Nezpochybòovat to. Navenek, ale hlavnì ve své mysli. Pøi pøevádìní této teorie do praxe je dobré ještì vìdìt, že pro splnìní pøání je tøeba taky nìco málo udìlat, že všechno se „samo“ nezaøídí Usmívající se. Bìžet snu naproti. Neuvažovat jen, co by bylo, kdyby èlovìk vyhrál ve sportce, ale jít a vsadit si. Zbavit se ostychu, pocitu trapnosti a jiného haraburdí, které èlovìk v sobì za ta léta shromáždil a mít odvahu udìlat i nìco neèekaného, šíleného, bláznivého …. navzdory tomu, že to váš chladný, v jednom kuse kalkulující a analyzující mozek vyhodnotí jako fatal error Pøekvapený. Srdce má zkrátka nìkdy dùvody, které rozum nezná.

A co tím vším chtìl básník (èili já Usmívající se) øíci? Ledacos, ale momentálnì to, že moje idea o tom, že vás moje školení, semináøe a kurzy budou zajímat, FUNGUJE. Ve ètvrtek jsme se poprvé sešli na pìtidenním kurzu Celní základy letem svìtem a já jsem byla …. šastná. Nedivte se. Právì se mi totiž splnil sen, který jsem dlouho, pøedlouho nosila v hlavì a nìkdy vloni na nìm zaèala trošièku pracovat, abych jeho splnìní vybìhla naproti nìkdy zaèátkem letošních prázdnin. Dokonce jsem z toho byla tak rozhozená, že jsem úèastníkùm zapomnìla rozdat malé pozornosti, které pro nì mám nachystané. Ale protože všichni dojdou znovu další ètvrtek, tak toto malé faux-pas mám šanci napravit.

Pokud se k nám chcete pøidat, máte urèitì ještì možnost. Aèkoliv kurz už bìží, tak jednotlivé dny jsou koncipované jako tematické bloky, které je možno absolvovat samostatnì. Nedostanete, pravda, na konci osvìdèení o absolvování celého kurzu, ale kvùli toho kusu papíru to urèitì nedìláte.

Martina Jiøíková
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek