Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

O mn?


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Co j? jsem vlastn? za??

?ena, matka, dcera, p??telkyn? ……narozen? ve znamen? Lva (sp? Lvice ?? to je v?sti?n?j??). M?m spoustu ?ivotn?ch tv??? a rol?. Hraji je, ani? bych nad nimi moc p?em?lela tak, jak je ?ivot p?inese.

A ??m bych vlastn? cht?la b?t?

Inspirac?, m?zou, l?skou, nad?j?, sv?t?lkem v tm?ch, maj?kem v nebezpe?n?ch vod?ch, vzduchem k hlubok?mu nadechnut?, cestou, kter? vede k c?li …..

Co m?m r?da

 • Mal? ?esk? nugety (l?skoo??kov?), co se daj? j?st prstem.
 • Vlastnoru?n? ?erstv? upe?en? chleba s d??ov?mi sem?nky namazan? s?dlem s k?upav?mi ?kvarky, kter?mi m? pravideln? z?sobuj? na?i.
 • Texty Michala Hor??ka. Nejv?c p?se? A star? r?ny nebol? … v pod?n? Lenky Nov?. To podepisuji.
 • Lenku Filipovou. Jako zp?va?ku a kytaristku. A taky se mi l?b? jako ?ensk?. Je kr?sn?. Nejobl?ben?j?? p?sni?ku nem?m. ?asem se toti? m?n? jejich po?ad?. Moment?ln? vede p?se? Mo?n?.
 • Poezii Mark?ty Proch?zkov?. Z?ejm? odjak?iva a ur?it? a? do smrti.
 • Historick? rom?ny. Ludmila Va?kov?, Franti?ek Ko??k …. to je jistota.
 • Zap?len? lidi. A kdy? k tomu maj? ?ivotn? nadhled a humor …. nezn?m nic lep??ho ne? s nimi pobejt.
 • Film Pr?zdniny v ??m?. Kv?li okouzluj?c? Audrey Hepburn, ?armantn?mu Gregory Peckovi a skoro poh?dkov?mu p??b?hu.
 • Svou dceru. Pravda, m?m k n? asi tak mili?n v?hrad …., ale zn?te to Usm?vaj?c? se.
 • V?echny sv? l?sky. I kdy? vzpl?ly jen na chvilku, m?j ?ivot zasv?tily touze a v du?i mi po nich z?staly vd??n? vr?sky. Pokud to byly opravdu l?sky. Pokud ne, na? ma?it slova.
 • V?echny sv? p??tele a dobr? lidi, kte?? mi pro?li ?ivotem. Nic nen? n?hoda a j? pevn? v???m, ?e ka?d?, i letm? setk?n? m?lo sv?j v?znam.
 • Originalitu a jedine?nost.
 • Osobn? d?rky, kter? ?lov?ku sev?ou hrdlo a v?enou slzy do o??. M?m ?t?st?. P?r takov?ch si h??k?m. M?m vlastn? poh?dku. Jenom moji. A p?t Mar??nk?. Mal?ch, plastov?ch, zelen?ch …. s nejzvl?tn?j??m p??b?hem na sv?t?. A taky jsem jednou pod strome?kem objevila mal? st??brn? k??ek z Jeruzal?ma - je??ka od Je??ka. A spoustu jin?ch.
 • Pravdu. A? je jak?koliv. Navzdory tomu, ?e jsem za?ila chv?le, kdy pravda je hor?? ne? le?. I tak j? d?v?m p?ednost. Po??d mi toti? zb?vaj? m? sny.

Co nem?m r?da

 • Hloup? lidi s vadami charakteru. Ani to d?l nebudu rozv?d?t, proto?e je mi z toho zle u? te?.
 • ?pen?t.
 • Zm?? dr?t? viditeln? se t?hnouc?ch kolem st?n. To dost?v?m t?esavku.
 • Le?. Nebo l?pe ?? dlouhodobou le?. Zaml?ov?n?, uh?b?n?, ml?en?, kli?kov?n?. Le? m? kr?tk? nohy a daleko neujde, prav? p??slov?. J? dod?v?m, ?e le? m? hlavn? vratk? z?klad, na kter?m se ned? nic postavit. Zvl?? ne vlastn? budoucnost.
 • Zbab?lce. Bez dal??ho koment??e.

Nejobl?ben?j?? postavy

 • Nejobl?ben?j?? liter?rn? postava: mal? princ
 • Nejobl?ben?j?? historick? postava: kr?lovna Eli?ka Rej?ka
 • Nejobl?ben?j?? sou?asn? postava: nem?m ??dnou. Bu? absence vzor?, moje vysok? n?roky nebo znechucen? dobou …. ?ort znajet!

P?ed ??m m?m respekt

 • P?ed rodi?i. Bez dal??ho koment??e.
 • P?ed zv??aty. Tady respekt hrani?? s f?bi?.
 • P?ed ?ivotn? moudrost? a zku?enostmi. Nikdy neofr?uji nos nad dobr?mi radami, a i kdy? jsem n?kter? ?ivotn? moudra sly?ela stokr?t, klidn? si ?eknu o stoprv?.
 • P?ed panem Vladim?rem ?ilerem. M? hodn? titul?, ale ty neuv?d?m, proto?e m?j respekt se jich net?k?. Skl?n?m se p?ed n?m jako ?lov?kem a u?itelem.

Co hled?m (stylem „sed?vej panenko v kout?…" Mrkaj?c?)

 • Urostl?ho, moudr?ho, inteligentn?ho, charismatick?ho a vtipn?ho mu?e, kter? se st?le dok?e pro n?co nadchnout a pro kter?ho bych byla d?le?it? jako vzduch k d?ch?n? a hlavn? JEDIN?. Na cel?m ?iro?ir?msv?t?, nafurt a nav?kyv?k? amen. Pros?m nepi?te mi, ?e se m?m odst?hovat na Mars nebo se rovnou j?t ob?sit do rybn?ka. To by od v?s nebylo moc p?kn?.
 • Intimitu. V nej?ir??m slova smyslu.

Co se mi pr?v? hon? hlavou?

V posledn? dob? hled?m odpov?? na ot?zku - pro? b?vaj? veverky v Central Parku v pond?l? smutn?? Zat?m jsem nena?la. Tu odpov?? Usm?vaj?c? se. Nicm?n? jsem se rozhodla, ?e j? budu v pond?lky u? napo??d jenom ??astn?. Je to jedno z nejlep??ch rozhodnut?, jak? jsem kdy v ?ivot? ud?lala. Na tom si trv?m.

Co bych se cht?la nau?it

Odpou?t?t.

A nakonec n?co pro ?ivot nepodstatn?ho (nicm?n? jsem v tom smyslu ?asto dotazov?na)

 • odborn? vzd?l?n?: Slezsk? univerzita Opava, OPF v Karvin?, obor Finance
 • pedagogick? vzd?l?n?: Ostravsk? univerzita Ostrava, pedagogick? studium pro u?itele odborn?ch ekonomick?ch p?edm?t?
 • odborn? praxe: 18 let praxe celn?ka Mrkaj?c? , naposledy z?stupkyn? ?editele Celn?ho ??adu Mo?nov

A v?bec. L?pe jednou vid?t, ne? stokr?t sly?et!

Mejdan

Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek