Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Novoroèní zastavení


Pùvodnì jsem absolutnì nemìla v úmyslu "zastavit se" a navíc zrovna teï, když všichni kolem jsou v poklusu a rok finišuje, ale znáte to, èlovìk míní a nìkdo nebo nìco mìní (život, osud, nemoc, náhoda, Pán Bùh … dosaïte si každý podle svého gusta. I když latiníci v tom mají úplnì jasno Homō prōpōnit, Deus dispōnit).

Letos je vážnì divný rok. Nic není, jak bylo, všechno je vzhùru nohama a v životech vìtšiny z nás nezùstal kámen na kameni. To, co jsme považovali za trvalé a nemìnné, je na cimprcampr. Jsme na dnì svých sil. Ale proè? Jaký je dùvod tohoto „generálního úklidu“? Vážný. Mìlo by totiž zùstat jen to cenné a ryzí. Takže myslet si, že nám tento rok pøinesl samé špatnosti a tìžkosti, není asi úplnì ideální pohled. Nejvíc se mi líbilo jedno pøirovnání, které jsem nìkde slyšela nebo èetla. Rok 2013 se k nám choval jako k oøechùm. Proè? Je to jednoduché. Když se u oøíšku chcete dostat k jádru, což je jediné, co má na nìm cenu a zjistit tak, jestli je jedlý nebo ne, musíte se dostat dovnitø. Musíte do nìj mlátit. Bez toho aniž byste do oøechu praštili nebo jej drtili louskáèkem, se nikdy k jadýrku nedostanete. A tak jsme mlátili a souèasnì jsme byli mláceni. A díky tomu do roku 2014 vstupujeme otluèení, bolaví a zranitelní, protože jsme pøišli o své skoøápky, které nás chránily. Ale také zocelení a bez rùžových brýlí. Naše charaktery prošly revizí, nechali jsme za sebou nepotøebný balast (své skoøápky) a tak bude jednodušší rozlišit pravdu od lži, kamaráda od nepøítele, pøetváøku a pokrytectví od cti a upøímnosti.

A co si z toho vyvozuji pro sebe? No, že bych mìla pøestat skuhrat a vesmíru za ten rok vlastnì podìkovat. Díky nìmu už nikdy nebudu stejná. Budu lepší. Pøipadám si jak princ Velen z pohádky Princ a Veèernice, kterého Sluneèník, Mìsíèník a Vìtrník uèili, že není zlato, co se tøpytí a že drsná slupka mùže skrývat dobré jádro. A taky z nìj cestou vydolovali dobré srdce, kurážnou mysl a pádnou ruku. I já jsem letos poznala své možnosti a hranice. Znám vlastní cenu, ale i cenu jiných. Byla jsem nucena otevøít oèi a uvidìt i to, co jsem léta tušila, ale nechtìla si pøiznat. Uvìdomila jsem si, že se mohu spolehnout sama na sebe a nauèila se pomocnou ruku hledat u vlastního ramene. Zjistila jsem, že dokážu být tvrdá a nekompromisní, ale ne podlá (i když byly chvíle, kdy jsem i o takových zpùsobech øešení intenzivnì pøemýšlela Zamraèený). Na druhou stranu jsem v sobì objevila netušený soucit, pochopení, opravdovost, otevøenost, upøímnost, lásku a taky odpuštìní. A ještì nìco. Uèím se zcela zámìrnì vypínat rozum a pustit k øeèi intuici. Celý život se drala ke slovu a já ji celý život umlèovala. Znáte to. Povinnosti, pøílišná zodpovìdnost, svazující pravidla a konvence, øád a poøádek a taky …. co by tomu øekli lidi Mrkající. Je to úleva, když dokážete tohleto harampádí aspoò na chvíli v sobì potlaèit a necháte intuici vykouknout na svìtlo. Nìkolikrát v tomto roce se mi to „povedlo“ a nestaèila jsem se divit. Zjistila jsem, že existují øešení, která vám chladný rozum nikdy nenabídne. Tomu vìøte. No a nic z toho by bez toho „mlácení oøechù“ jaksi nešlo.

Ale zpátky k pohádce. Každá, sebetìžší zkouška, má svùj dùvod. A pokud jí èlovìk projde, podle pravidel vesmíru musí následovat odmìna. Princ Velen z blbosti a mladické nerozvážnosti rozdal sestry bìhem jedné noci úplnì cizím a neznámým chlapùm. Mùžete si øíct, že mìl víc štìstí jak rozumu, když se z nich nakonec vyklubali èestní a mocní vládci pøírodních sil. Ne. Tak vesmírné energie nefungují. Nedìlal to ve zlém úmyslu. A výsledek? Probolel se až ke své milované Veèernici, což, uznejte sami, by nikdo soudný neèekal Mrkající . Letošní rok byl pro mnohé z nás taky takovou zkouškou a bolavou cestou plnou nástrah, pastí a trápení. A odmìna nikde. Jsem holka zvìdavá a tak mì napadlo, jestli nás èistì náhodou ta odmìna neèeká v roce 2014. Tak jsem se mrkla, co na to øíkají karty. No a musím øíct, že jsem v oèekávání.

Ètrnáctka je v Tarotu kartou UMÌNÍ, která ztìlesòuje princip spojování, sluèování a kombinace. Symbolikou této karty je dohoda za úèelem usmíøení. Pokus o kompromis. Snaha o uspokojení více stran za cenu slouèení zdánlivì nesluèitelného. Vytvoøení podmínek, pøijatelných pro všechny. Každý symbol na této kartì pøedstavuje spojení protikladù, které spoleènì vytváøejí nìco nového. Osoba na kartì se snaží smíchat oheò a vodu a vytvoøit potravu pro dva velmi silné zástupce naprosto rozdílných svìtù. Krále vzduchu a Krále zemì. Oheò a Voda se sluèují, aby vytvoøily páru. Lev, pøedstavitel ohnivého znamení se napájí ze stejného kotle jako Pták Fénix, ztìlesòující vodní znamení. Spoleènì vdechují vzduch prosycený párou symbolizující životní sílu.

Zdá se, že rok 2014 bude rokem neèekaných nápadù, øešení a rozuzlení. Rokem odmìny a spoèinutí po nároèné cestì plné pøekážek. Princ Velen našel svou Hvìzdu a kouzelné švagry. Moje babièka se nad zemí tolik nevznášela, ale vždycky øíkala, že všechno jde, když se chce a máme dobrý úmysl, což by nám mohlo pøi hledání tìch originálních øešení velmi pomoci. A ještì nìco. Nezapomeòte, že „díky“ právì finišující Tøináctce máme rok tìžkých zkoušek za sebou a budeme pracovat jenom s tím, co je ryzí. Protože o to, co bylo nepoctivé, falešné, špatné, tížící nebo bezcenné, jsme tento rok pøišli. Pøeji sobì i vám v tom nadcházejícím roce samé dobré dohody, z kterých byste mìli jenom radost.

Publikováno na Ženy s.r.o. ZDE