Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Vidíte konì?


Vidíte konì nebo vidíte žábu?

Podobných obrázkù chodí celá øada a já vždycky, opravdu vždycky vidìla jenom jednu variantu a kdybych se pokrájela na nudle, tak tu druhou jsem prostì nebyla schopná vidìt. Co to znamená? Údajnì když èlovìk vidí jen jednu možnost, tak používá pouze nebo vìtšinou jednu mozkovou hemisféru. Ta druhá jaksi krní, spí nebo odpoèívá. Jak chcete. No a dneska pøišel tento obrázek a já na první pohled vidìla žábu, ale hned na ten druhý konì. A najednou nevím, co vidím víc. Kùò, žába, kùò, žába. Mùže to znamenat dvì vìci. Že jsem zaèala do života zapojovat i dodnes spící hemisféru, která je centrem emocí a dosud byla pod diktátem rozumu v pomìrnì drsném útlumu nebo .... je ještì jedno vysvìtlení. Že jsem se definitivnì zbláznila. Já totiž konì vidím v poslední dobì všude. Ne vážnì. Pøipadám si jak v tom filmu - Neohlížej se, jde za námi kùò. No tak já to mám tak samo. Kdykoliv se ohlédnu, vidím za sebou konì. A tak se neohlížím. Ale cítím ho stejnì. Poøád je za mnou. A tak se mi nedivte, že když jsem (narozdíl od 99 % lidí) na tom obrázku uvidìla zase konì a ne žábu (teda tu taky), tak úplnì nejásám, že se mi podaøilo jednu polovinu mozku rozpohybovat. Ale za vámi žádný koníèek urèitì nejde, tak se nemusíte bát halucinací.

A jak tedy ty naše hemisféry fungují?

LEVÁ hemisféra
Ovládá pravou polovinu našeho tìla. Kromì toho je sídlem logiky, øeèi a vùle. Díky ní dokážeme pracovat s fakty, daty a èísly, dokážeme vyøešit matematické úlohy, zde máme smysl pro míry a váhy. Odpovídá za naše analytické myšlení, cit pro poøádek a za systematický pøístup. Prostì tady najdete svùj rozum Usmívající se

PRAVÁ hemisféra
Ovládá naši levou polovinu tìla a vegetativní nervový systém, který je odpovìdný za radosti i úzkosti, trápení, pocení, … Je sídlem naší tvoøivosti a fantazie. Umožòuje nám vnímat obrázky, barvy a také hudbu a rytmus. Sídlí zde i naše emoce, chutì a vùnì. Díky ní se umíme zasmát vtipu, pøežít dojetí. Pravá hemisféra odpovídá za syntetické (spojující) myšlení. Všechny významné objevy a vynálezy vìdy a i všechna významná umìlecká díla se zrodila nejprve v naší pravé hemisféøe.