Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Profily lektor?


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Ing. Martina Ji??kov?

Motto: I p?d na hubu je pohyb dop?edu.

Vystudovala Slezskou univerzitu Opava, obchodn?-podnikatelskou fakultu v Karvin?, obor finance a 18 let pracovala v celn? spr?v?, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?. Tam se poprv? setkala s leti?tn? celn? problematikou, co? se stalo jej? v?n? a posedlost? dokonce natolik, ?e postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti?? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL. V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je p?vod zbo??, dodac? podm?nky INCOTERMS v n?vaznosti na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITESu. Snaha d?lat v?ci po??dn? byla impulsem k vystudov?n? dal?? vysok? ?koly. Pedagogick? vzd?l?n? tak z?skala na Ostravsk? univerzit?, co? se uk?zalo jako skv?l? pl?n B, kdy? ji potkal klasick? syndrom vyho?en?. Jeliko? popt?vka po vzd?l?v?n? exportn?ch a importn?ch firem rostla, prost? se jednoho dne rozhodla tepl? m?ste?ko ve st?tn? spr?v? opustit a v?novat se sv?mu kon??ku a v?ni - u?en?. P?edn?? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP a ?ilinskou IPA SLOVAKIA, d?le u?? na VO? AHOL a VO? SOKRATES v Ostrav? mezin?rodn? obchod, kontrakta?n? dovednosti, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty a finan?n? pr?vo a v r. 2013 zalo?ila vlastn? vzd?l?vac? agenturu IDEA, m?sto, kde se dozv?te o clech, dan?ch, celn?c?ch a celn? spr?v? i to, co byste rad?i nev?d?li. S?dl? sice v Ostrav?, kde je p?evaha jejich semin???, ale ??m d?l v?c je vol? Praha a posledn? roky taky vyr?? ?kolit i na Slovensko.

Ing. Bc. Lenka Tom? Sabelov?

Motto: Nuda je smrteln? h??ch u?itele. (Johann Friedrich Herbart)

Dnes pracuje jako Customs Manager spole?nosti Maurice Ward & Co.,s.r.o.. Je spoluautorkou odborn? publikace Meritum - Clo (nakladatelstv? ASPI) a pod?l? se i na tvorb? p??padov?ch studi? pro vysok? ?koly. Specializuje se na legislativu EU v oblasti cel, dan? p?i dovozu a v?vozu, Extrastatu a Intrastatu. P?edn?k?m v oblasti Intrastatu se v?nuje od po??tku vykazov?n?, tj. od roku 2004. V t?to oblasti poskytuje konzultace, audity a poradenstv?.

Lenka mistrn? mate sv?m k?ehk?m zjevem. Re?ln? je ale pochoduj?c?m d?kazem, ?e velk? duch, inteligence a hlubok? odborn? znalosti se kl??o p??o mohou snoubit s kr?sou, k?ehkost? a tak? lidskost?. A ?e to je v jej?m p??pad? poda?en? kombinace v? v?ichni, co se kdy aspo? tro?ku ot?eli o celnictv?. Toto jm?no je v na?em oboru p?kn? "profl?kl?" Usm?vaj?c? se.

Jana Caltov?

Motto: Co sly??m, to zapomenu. Co vid?m, si pamatuji. Co si vyzkou??m, tomu rozum?m. (Kung Fu Tzu)

V minulosti p?sobila jako ??etn? nebo ekonom ve firm?ch s obratem od 40 ?? 120 mil. K? a od roku 2009 se ??etnictv?m zab?v? ve sv? vlastn? ??etn? firm?. Nenechte se m?lit jej?m k?ehk?m zjevem. M? ocelov? nervy, proto?e vydr?et v tomto oboru pln?m nikdy nekon??c?ch a leckdy nervy dr?saj?c?ch legislativn?ch zm?n 20 let, je ?ctyhodn?. Z vlastn? praxe v? l?pe ne? kdokoliv jin?, jak je t??k? se zorientovat v ??etn? a da?ov? d?ungli a tak se sou?asn? s ??etnictv?m v?nuje i lektorsk? ?innosti zam??en? zejm?na na za??te?n?ky a m?rn? pokro?il?. Jej? semin??e jsou pro?pikov?ny praktick?mi p??klady a zku?enostmi a ??inn? tak pom?haj? nov??k?m zorientovat se v tomto slo?it?m odv?tv?.

Ing. Martin Hulva

Motto: Lid? se c?t? pohodln?ji se star?mi probl?my ne? s jejich nov?mi ?e?en?mi. (John C. Maxwell)

Je absolventem Slezsk? univerzity v Opav? a ?esk? zem?d?lsk? univerzity v Praze. V Celn? spr?v? ?R p?sob? od roku 1996 a v posledn? dob? se v?noval p?edev??m praktick?m dopad?m pl?novan? modernizace Celn? spr?vy ?R na oblast celn?ho ??zen? v r?mci celost?tn? projektov? skupiny jmenovan? pr?v? za ??elem plynul?ho zvl?dnut? p?echodu celn? spr?vy na novou, modern?, organiza?n? strukturu. Jeho dlouholet? zku?enosti a praxe p?i prov?d?n? celn?ho ??zen? byly pr?v? v obdob? nejv?t?? organiza?n? zm?ny celn? spr?vy od vstupu do Evropsk? unie velmi cenn?, o ?em? sv?d?il fakt, ?e byly a st?le jsou vyu??v?ny v?emi celn?mi ?editelstv?mi k plo?n?mu seznamov?n? deklarantsk? ve?ejnosti s touto v?znamnou zm?nou. Co se t??e elektronizace celn?ho ??zen?, t??ko najdete n?koho lep??ho.

Ing. Bc. Hynek Stejskal

Motto: „Kdo v?, je vyhn?n z r?je blbosti.“ (Jan Werich)

Dnes pracuje na pozici v?konn?ho ?editele ve spole?nosti zab?vaj?c? se v?robou pro automotive a spolupracuje se z?kazn?ky z ?R i nadn?rodn?ch korporac?. Od po??tku sv? profesn? kari?ry se specializuje na kvalitu v automotive, kterou tak? vystudoval na kated?e kontroly ??zen? jakosti v r?mci vysoko?kolsk?ch studi? u nejv?t??ch mezin?rodn?ch kapacit, jako jsou prof. Nenad?l, Pet??kov?, Plura a dal??ch. P?edn?k?m na t?ma kvality se v?nuje od roku 2005, se specializac? p?edev??m na plastik??sk?, stroj?rensk? pr?mysl a zodpov?dnost za bezpe?nost v?robk? uv?d?n?ch na trh v?robcem. Ve sv? profesn? kari??e absolvoval des?tky certifika?n?ch, automotive, procesn?ch a v?robkov?ch audit?, a? u? jako auditor nebo auditovan?. V t?to oblasti poskytuje i poradenstv?, audity a konzultace.

Michal Kment

Motto: „?ivot je nejlep?? ?kolou ?ivota.“ (J?ra Cimrman)

Od roku 1992 se v?nuje budov?n? rodinn? firmy. V sou?asn? dob? je majitelem a jednatelem spole?nosti specializovan? na v?robu d?ev?n?ch obal? a slu?eb exportn?ho balen?. Ji? 20 let se zab?v? konstrukc? d?ev?n?ch obal? s postupn?m roz???en?m o slu?by exportn?ho balen? v?robk?. V posledn? dob? roz?i?uje svoje aktivity v oboru antikorozn? ochrany v?robk?. Pro svoje z?kazn?ky ?e?? balen? jak jednotliv?ch z?silek, tak i technologick?ch celk?. Poskytuje poradenstv? p?i ?e?en? logistiky exportn?ch projekt?.

Ing. Ota Schupke

Motto: „U?it se pro ?ivot, ne pro ?kolu.“ (Seneca)

Od roku 1990 pracuje pro Celn? spr?vu ?R. P?ibli?n? od roku 2006 se vedle sv? profese v?nuje p?edn?kov? ?innosti, a to jak pro ?koly se zam??en?m na zahrani?n? obchod, tak pro spole?nosti realizuj?c? zahrani?n? obchod. Nyn? zast?van? funkci vedouc?ho odd?len? da?ov?ch kontrol. Do roku 2012 vykon?val funkci z?stupce ?editele celn?ho ??adu a p??mo ??dil odbor cel a dan?, do kter?ho pat?ila problematika celn?, problematika spot?ebn?ch a ekologick?ch dan?, problematika pr?vn? podpory a problematika spr?vy p??jm? sm??uj?c?ch do St?tn?ho rozpo?tu nebo rozpo?t? obc?. Vystudoval Univerzitu Pardubic?ch v oboru ekonomie a spr?va a Vysokou ?kolu podnik?n? v Ostrav? v oboru ekonomie a management.Ing. V?clav Polok

Motto: Zku?enost je dobr? ?kola. Jen ?koln? je p??li? vysok? (Seneca)

Vystudoval Vysokou ?kolu b??skou ?? technickou univerzitu Ostrava a nyn? dokon?uje doktorandsk? studium na Slezsk? univerzit? v Opav?, Obchodn? podnikatelsk? fakult? v Karvin?. Pracovn? kari?ru zah?jil v Moravskochemick?ch z?vodech v Ostrav?. Od 90. let pracuje ve Finan?n? spr?v? ?R na ??d?c?ch pozic?ch a ji? v?ce ne? 20 let se intenzivn? zab?v? odbornou problematikou dan?, da?ov? spr?vy a ??etnictv? p?edev??m v hmotn? ?? pr?vn? oblasti. Od r. 1996 vykon?v? profesi soudn?ho znalce v oboru ??etn? evidence se zam??en?m na ??etn? a da?ovou kriminalitu, anal?zu ??etnictv? a ??etn?ho v?kaznictv?. P?edn?el na Slezsk? Universit? v Opav? a Vysok? ?kole podnik?n? v Ostrav? v bakal??sk?ch i magistersk?ch studijn?ch programech. P?sob? jako akreditovan? lektor MF ?R a rovn?? jako lektor Justi?n? akademie v oboru ??etnictv?. Je autorem ?ady odborn?ch skript v dan?m oboru, ?lenem Off-shore unie poradc? a ?len ekonomick? rady Ostravsko-opavsk?ho biskupstv?.


Mgr. Em?lie Mazurov? Mich?lkov?

Motto 1: Opatruj sa ?love?e, bude ?a aj p?nboh!

Motto 2: Life is short. Buy the shoes, drink the wine, order the pizza.

Motto 3: ?o to m?te za priority? Stratili sa n?m poh?re na v?no! TO je trag?dia!!!

Boj?te se komunikovat v ciz? ?e?i? Tak to jste na spr?vn? adrese. Tato n?dhern?, vesel? a empatick? ?ensk?, co nezap?e sv? slovensk? p?edky, miluje v?no, nos? proklat? kr?tk? sukn? a permanentn? okouzluje sv?m nadhledem, humorem a kr?sn?m m?kk?m slovensk?m el´, dok?e odbourat va?e nesmysln? bari?ry a ostych p?i b??n?m pou??v?n? ciz?ho jazyka. Nejen, ?e m? na to ?koly (vystudovala angli?tinu, ?esk? jazyk a liter?rn? v?du na Filozofick? fakult? Ostravsk? univerzity), ale hlavn? 17let? zku?enosti s v?ukou angli?tiny, p??pravami na r?zn? druhy zkou?ek a certifik?t? v?ech jazykov?ch ?rovn? a v?kov?ch kategori? jak modern?mi, tak klasick?mi metodami. S n? prost? ml?et nedok?ete.

Mgr. Ren? Ba?anowski

Motto: Never, never, never, never give up. (Winston Churchill)

S t?mto ?lov?kem se do anglick? komunikace rozhodn? nutit nebudete. V jeho p??tomnosti se ostych vypa?uje z?vratnou rychlost? a vy zji??ujete, ?e v?s angli?tina za??n? prost? bavit. Pokud nechce, nepozn?te, ?e nemluv?te s rodil?m mluv??m. Krom? toho, ?e na to m? taky ?koly (vystudoval u?itelstv? anglick?ho jazyka a v?tvarn? tvorby na Pedagogick? fakult? Masarykovy univerzity v Brn?, absolvoval ro?n? studium na Altrincham College v Hale zakon?en? certifik?tem CAE (C1), z?skal Certifik?t CPE (C2)), tak tak? jeho lektorsk? zku?enosti jsou dlouholet? (u?il na presti?n?ch brn?nsk?ch gymn?zi?ch (Biskupsk? a V?de?sk?), na LAROS Junior College v Hav??ov? studenty pomaturitn?ho studia, studenty na VO? SOKRATES v Ostrav?, na Ostravsk? univerzit?, v rekvalifika?n?ch kurzech a odborn?ch semin???ch, v?nuje se firemn? v?uce, okrajov? odborn?mu tlumo?en? a p?eklad?m. V neposledn? ?ad? zalo?il a zd?rn? provozuje English Studio Bajo v Hav??ov? s interaktivn?m stylem v?uky. Je v?n? dobr?! Pokud v?s n?kdo dovede „rozmluvit“, tak je to pr?v? on.


Bc. Tom? Slov??ek

Motto: The most important thing in communication is to hear what isn´t being said.(Peter F. Drucker).

Jak? by to byl jazykov? kurz celn? angli?tiny bez celn?ka! Tom? je takov? celn?k ?? sv?tob??n?k. Velkou ??st sv? celn? kari?ry str?vil na zahrani?n?ch st??ch a prac? v mezin?rodn?ch projektech. 2 roky p?sobil v asisten?n? misi EU na hranic?ch Ukrajiny a Moldavska jako n?rodn? expert v celn?ch z?le?itostech. Byl tak? ?lenem pracovn? skupiny pro celn? spolupr?ci na Gener?ln?m ?editelstv? cel pro na?e P?edsednictv? v Rad? EU a z??astnil se mnoha jedn?n? v instituc?ch EU, v Rad? EU nebo v Komisi. V zahrani?? p?sobil i lektorsky v r?mci vzd?l?vac?ho projektu Integrovan? hrani?n? management na ji?n?m Kavkazu v r. 2011, kdy c?lem byla spolupr?ce p?i vytv??en? v?ukov?ch osnov pro celn? vzd?l?v?n? v celn?ch spr?v?ch Arm?nie a Azerbajd??nu. Ned?vno se vr?til z anglick?ho Manchesteru, kde byl na "v?zv?dy" v r?mci programu Customs 2020. Angli?tinu zn? nejen z praxe, ale tak? ji studoval na Ostravsk? univerzit? v r?mci oboru Angli?tina ve sf??e podnik?n? a m? rovn?? pokro?ilej?? zkou?ky FCE, CAE a st?tn? zkou?ku na St?tn? jazykov? ?kole, tak?e byste pro kurz obchodn?-celn? angli?tiny t??ko hledali povolan?j??ho ?lov?ka. Jak spr?vn? tu??te, v kurzu bude m?t na starosti pr?v? odbornou ??st obchodn? komunikace. Jeho osobn? zku?enosti a z?itky ze zahrani?n?ch p?sobi?? a pr?ce na mezin?rodn?m leti?ti jsou nedoceniteln?, tak?e se je nebojte vyu??t.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek