Uěivatel: Heslo:
Registrace ZtrŠta hesla

Profily lektor√Ļ


Ing. Martina Ji√ł√≠kov√°

Motto: I p√°d na hubu je pohyb dop√łedu.

Vystudovala Slezskou univerzitu Opava, obchodn√¨-podnikatelskou fakultu v¬†Karvin√©, obor finance a 18 let pracovala v¬†celn√≠ spr√°v√¨, kde postupn√¨ poznala od pr√°ce na hrani√®n√≠m p√łechodu, p√łes pr√°vni√®inu na Celn√≠m √ļ√ładu v¬†Ostrav√¨ aŇĺ nakonec skon√®ila jako z√°stupkyn√¨ √łeditele a sou√®asn√¨ √łeditelka odboru cel a dan√≠ Celn√≠ho √ļ√ładu v¬†MoŇ°nov√¨. Tam se poprv√© setkala s letiŇ°tn√≠¬†celn√≠ problematikou, coŇĺ se stalo jej√≠ v√°Ň°n√≠ a posedlost√≠ dokonce natolik, Ňĺe postavila na nohy celn√≠ intern√≠ vzd√¨l√°v√°n√≠ pracovn√≠k√Ļ vŇ°ech letiŇ°¬Ě v¬†republice, kdyŇĺ vdechla Ňĺivot dnes jiŇĺ legend√°rn√≠mu celn√≠mu kurzu CESTYL. V¬†pop√łed√≠ jej√≠ho odborn√©ho z√°jmu je p√Ļvod zboŇĺ√≠, dodac√≠ podm√≠nky INCOTERMS v¬†n√°vaznosti na celn√≠ hodnotu, problematika cestovn√≠ho styku na letiŇ°t√≠ch a srde√®n√≠ z√°leŇĺitost√≠ je pro ni oblast CITESu. Snaha d√¨lat v√¨ci po√ł√°dn√¨ byla impulsem k¬†vystudov√°n√≠ dalŇ°√≠ vysok√© Ň°koly. Pedagogick√© vzd√¨l√°n√≠ tak z√≠skala na Ostravsk√© univerzit√¨, coŇĺ se uk√°zalo jako skv√¨l√Ĺ pl√°n B, kdyŇĺ ji potkal klasick√Ĺ syndrom vyho√łen√≠. JelikoŇĺ popt√°vka po vzd√¨l√°v√°n√≠ exportn√≠ch a importn√≠ch firem rostla, prost√¨ se jednoho dne rozhodla tepl√© m√≠ste√®ko ve st√°tn√≠ spr√°v√¨ opustit a v√¨novat se sv√©mu kon√≠√®ku a v√°Ň°ni - u√®en√≠. P√łedn√°Ň°√≠ pro praŇĺsk√© poradensk√© spole√®nosti skupiny ACCON GROUP a Ňĺilinskou IPA SLOVAKIA, d√°le u√®√≠ na VO҆ AHOL a VO҆ SOKRATES v¬†Ostrav√¨ mezin√°rodn√≠ obchod, kontrakta√®n√≠ dovednosti, pr√°vn√≠ logiku a hospod√°√łsk√© v√Ĺpo√®ty a finan√®n√≠ pr√°vo a v¬†r. 2013 zaloŇĺila vlastn√≠ vzd√¨l√°vac√≠ agenturu IDEA, m√≠sto, kde se dozv√≠te o clech, dan√≠ch, celn√≠c√≠ch a celn√≠ spr√°v√¨ i to, co byste radŇ°i nev√¨d√¨li. S√≠dl√≠ sice v¬†Ostrav√¨, kde je p√łevaha jejich semin√°√ł√Ļ, ale √®√≠m d√°l v√≠c je vol√° Praha a posledn√≠ roky taky vyr√°Ňĺ√≠ Ň°kolit i na Slovensko.

 

Ing. Bc. Lenka Tom√°Ň° Sabelov√°

Motto: Nuda je smrteln√Ĺ h√ł√≠ch u√®itele. (Johann Friedrich Herbart)

Dnes pracuje jako Customs Manager spole√®nosti Maurice Ward & Co.,s.r.o.. Je spoluautorkou odborn√© publikace Meritum - Clo (nakladatelstv√≠ ASPI) a pod√≠l√≠ se i na tvorb√¨ p√ł√≠padov√Ĺch studi√≠ pro vysok√© Ň°koly. Specializuje se na legislativu EU v oblasti cel, dan√≠ p√łi dovozu a v√Ĺvozu, Extrastatu a Intrastatu. P√łedn√°Ň°k√°m v oblasti Intrastatu se v√¨nuje od po√®√°tku vykazov√°n√≠, tj. od roku 2004. V t√©to oblasti poskytuje konzultace, audity a poradenstv√≠.

Lenka mistrn√¨ mate sv√Ĺm k√łehk√Ĺm zjevem. Re√°ln√¨ je ale pochoduj√≠c√≠m d√Ļkazem, Ňĺe velk√Ĺ duch, inteligence a hlubok√© odborn√© znalosti se kl√≠√Įo p√≠√Įo mohou snoubit s kr√°sou, k√łehkost√≠ a tak√© lidskost√≠. A Ňĺe to je v jej√≠m p√ł√≠pad√¨ poda√łen√° kombinace v√≠ vŇ°ichni, co se kdy aspo√≤ troŇ°ku ot√łeli o celnictv√≠. Toto jm√©no je v naŇ°em oboru p√¨kn√¨ "profl√°kl√©"¬†Usm√≠vaj√≠c√≠ se.

 

Jana Caltov√°

Motto: Co slyŇ°√≠m, to zapomenu. Co vid√≠m, si pamatuji. Co si vyzkouŇ°√≠m, tomu rozum√≠m. (Kung Fu Tzu)

V minulosti p√Ļsobila jako √ļ√®etn√≠ nebo ekonom ve firm√°ch s obratem od 40 ‚Äď 120 mil. K√® a od roku 2009 se √ļ√®etnictv√≠m zab√Ĺv√° ve sv√© vlastn√≠ √ļ√®etn√≠ firm√¨. Nenechte se m√Ĺlit jej√≠m k√łehk√Ĺm zjevem. M√° ocelov√© nervy, protoŇĺe vydrŇĺet v tomto oboru pln√©m nikdy nekon√®√≠c√≠ch a leckdy nervy dr√°saj√≠c√≠ch legislativn√≠ch zm√¨n 20 let, je √ļctyhodn√©. Z vlastn√≠ praxe v√≠ l√©pe neŇĺ kdokoliv jin√Ĺ, jak je t√¨Ňĺk√© se zorientovat v √ļ√®etn√≠ a da√≤ov√© dŇĺungli a tak se sou√®asn√¨ s √ļ√®etnictv√≠m v√¨nuje i lektorsk√© √®innosti zam√¨√łen√© zejm√©na na za√®√°te√®n√≠ky a m√≠rn√¨ pokro√®il√©. Jej√≠ semin√°√łe jsou proŇ°pikov√°ny praktick√Ĺmi p√ł√≠klady a zkuŇ°enostmi a √ļ√®inn√¨ tak pom√°haj√≠ nov√°√®k√Ļm zorientovat se v tomto sloŇĺit√©m odv√¨tv√≠.

 

Ing. Martin Hulva

Motto: Lid√© se c√≠t√≠ pohodln√¨ji se star√Ĺmi probl√©my neŇĺ s jejich nov√Ĺmi √łeŇ°en√≠mi. (John C. Maxwell)

Je absolventem Slezsk√© univerzity v Opav√¨ a √ąesk√© zem√¨d√¨lsk√© univerzity v Praze. V Celn√≠ spr√°v√¨ √ąR p√Ļsob√≠ od roku 1996 a v posledn√≠ dob√¨ se v√¨noval p√łedevŇ°√≠m praktick√Ĺm dopad√Ļm pl√°novan√© modernizace Celn√≠ spr√°vy √ąR na oblast celn√≠ho √ł√≠zen√≠ v r√°mci celost√°tn√≠ projektov√© skupiny jmenovan√© pr√°v√¨ za √ļ√®elem plynul√©ho zvl√°dnut√≠ p√łechodu celn√≠ spr√°vy na novou, modern√≠, organiza√®n√≠ strukturu. Jeho dlouholet√© zkuŇ°enosti a praxe p√łi prov√°d√¨n√≠ celn√≠ho √ł√≠zen√≠ byly pr√°v√¨ v obdob√≠ nejv√¨tŇ°√≠ organiza√®n√≠ zm√¨ny celn√≠ spr√°vy od vstupu do Evropsk√© unie velmi cenn√©, o √®emŇĺ sv√¨d√®il fakt, Ňĺe byly a st√°le jsou vyuŇĺ√≠v√°ny vŇ°emi celn√≠mi √łeditelstv√≠mi k ploŇ°n√©mu seznamov√°n√≠ deklarantsk√© ve√łejnosti s touto v√Ĺznamnou zm√¨nou. Co se t√Ĺ√®e elektronizace celn√≠ho √ł√≠zen√≠, t√¨Ňĺko najdete n√¨koho lepŇ°√≠ho.

 

Ing. Bc. Hynek Stejskal

Motto: ‚ÄěKdo v√≠, je vyhn√°n z r√°je blbosti.‚Äú (Jan Werich)

Dnes pracuje na pozici v√Ĺkonn√©ho √łeditele ve spole√®nosti zab√Ĺvaj√≠c√≠ se v√Ĺrobou pro automotive a spolupracuje se z√°kazn√≠ky z¬†√ąR i nadn√°rodn√≠ch korporac√≠. Od po√®√°tku sv√© profesn√≠ kari√©ry se specializuje na kvalitu v¬†automotive, kterou tak√© vystudoval na kated√łe kontroly √ł√≠zen√≠ jakosti v¬†r√°mci vysokoŇ°kolsk√Ĺch studi√≠ u nejv√¨tŇ°√≠ch mezin√°rodn√≠ch kapacit, jako jsou prof. Nenad√°l, Pet√ł√≠kov√°, Plura a dalŇ°√≠ch. P√łedn√°Ň°k√°m na t√©ma kvality se v√¨nuje od roku 2005, se specializac√≠ p√łedevŇ°√≠m na plastik√°√łsk√Ĺ, stroj√≠rensk√Ĺ pr√Ļmysl a zodpov√¨dnost za bezpe√®nost v√Ĺrobk√Ļ uv√°d√¨n√Ĺch na trh v√Ĺrobcem. Ve sv√© profesn√≠ kari√©√łe absolvoval des√≠tky certifika√®n√≠ch, automotive, procesn√≠ch a v√Ĺrobkov√Ĺch audit√Ļ, a¬Ě uŇĺ jako auditor nebo auditovan√Ĺ. V¬†t√©to oblasti poskytuje i poradenstv√≠, audity a konzultace.

 

Michal Kment

Motto: ‚ÄěŇĹivot je nejlepŇ°√≠ Ň°kolou Ňĺivota.‚Äú (J√°ra Cimrman)

Od roku 1992 se v√¨nuje budov√°n√≠ rodinn√© firmy. V sou√®asn√© dob√¨ je majitelem a jednatelem spole√®nosti specializovan√© na v√Ĺrobu d√łev√¨n√Ĺch obal√Ļ a sluŇĺeb exportn√≠ho balen√≠. JiŇĺ 20 let se zab√Ĺv√° konstrukc√≠ d√łev√¨n√Ĺch obal√Ļ s postupn√Ĺm rozŇ°√≠√łen√≠m o sluŇĺby exportn√≠ho balen√≠ v√Ĺrobk√Ļ. V posledn√≠ dob√¨ rozŇ°i√łuje svoje aktivity v oboru antikorozn√≠ ochrany v√Ĺrobk√Ļ. Pro svoje z√°kazn√≠ky √łeŇ°√≠ balen√≠ jak jednotliv√Ĺch z√°silek, tak i technologick√Ĺch celk√Ļ. Poskytuje poradenstv√≠ p√łi √łeŇ°en√≠ logistiky exportn√≠ch projekt√Ļ.

 

 

 

 

Ing. Ota Schupke

Motto: ‚ÄěU√®it se pro Ňĺivot, ne pro Ň°kolu.‚Äú (Seneca)

Od roku 1990 pracuje pro Celn√≠ spr√°vu √ąR. P√łibliŇĺn√¨ od roku 2006 se vedle sv√© profese v√¨nuje p√łedn√°Ň°kov√© √®innosti, a to jak pro Ň°koly se zam√¨√łen√≠m na zahrani√®n√≠ obchod, tak pro spole√®nosti realizuj√≠c√≠ zahrani√®n√≠ obchod. Nyn√≠ zast√°van√° funkci vedouc√≠ho odd√¨len√≠ da√≤ov√Ĺch kontrol. Do roku 2012 vykon√°val funkci z√°stupce √łeditele celn√≠ho √ļ√ładu a p√ł√≠mo √ł√≠dil odbor cel a dan√≠, do kter√©ho pat√łila problematika celn√≠, problematika spot√łebn√≠ch a ekologick√Ĺch dan√≠, problematika pr√°vn√≠ podpory a problematika spr√°vy p√ł√≠jm√Ļ sm√¨√łuj√≠c√≠ch do St√°tn√≠ho rozpo√®tu nebo rozpo√®t√Ļ obc√≠. Vystudoval Univerzitu Pardubic√≠ch v oboru ekonomie a spr√°va a Vysokou Ň°kolu podnik√°n√≠ v Ostrav√¨ v oboru ekonomie a management.

 

 Ing. V√°clav Polok

Motto: ZkuŇ°enost je dobr√° Ň°kola. Jen Ň°koln√© je p√ł√≠liŇ° vysok√© (Seneca)

Vystudoval Vysokou Ň°kolu b√°√≤skou ‚Äď technickou univerzitu Ostrava a nyn√≠ dokon√®uje doktorandsk√© studium na Slezsk√© univerzit√¨ v Opav√¨, Obchodn√¨ podnikatelsk√© fakult√¨ v Karvin√©. Pracovn√≠ kari√©ru zah√°jil v Moravskochemick√Ĺch z√°vodech v Ostrav√¨. Od 90. let pracuje ve Finan√®n√≠ spr√°v√¨ √ąR na √ł√≠d√≠c√≠ch pozic√≠ch a jiŇĺ v√≠ce neŇĺ 20 let se intenzivn√¨ zab√Ĺv√° odbornou problematikou dan√≠, da√≤ov√© spr√°vy a √ļ√®etnictv√≠ p√łedevŇ°√≠m v hmotn√¨ ‚Äď pr√°vn√≠ oblasti. Od r. 1996 vykon√°v√° profesi soudn√≠ho znalce v oboru √ļ√®etn√≠ evidence se zam√¨√łen√≠m na √ļ√®etn√≠ a da√≤ovou kriminalitu, anal√Ĺzu √ļ√®etnictv√≠ a √ļ√®etn√≠ho v√Ĺkaznictv√≠. P√łedn√°Ň°el na Slezsk√© Universit√¨ v Opav√¨ a Vysok√© Ň°kole podnik√°n√≠ v Ostrav√¨ v bakal√°√łsk√Ĺch i magistersk√Ĺch studijn√≠ch programech. P√Ļsob√≠ jako akreditovan√Ĺ lektor MF √ąR a rovn√¨Ňĺ jako lektor Justi√®n√≠ akademie v oboru √ļ√®etnictv√≠. Je autorem √łady odborn√Ĺch skript v dan√©m oboru, √®lenem Off-shore unie poradc√Ļ a √®len ekonomick√© rady Ostravsko-opavsk√©ho biskupstv√≠.


Mgr. Emílie Mazurová Michálková

Motto¬†1: Opatruj sa √®love√®e, bude ¬Ěa aj p√°nboh!

Motto 2: Life is short. Buy the shoes, drink the wine, order the pizza.

Motto 3: √ąo to m√°te za priority? Stratili sa n√°m poh√°re na v√≠no! TO je trag√©dia!!!

Boj√≠te se komunikovat v¬†ciz√≠ √łe√®i? Tak to jste na spr√°vn√© adrese. Tato n√°dhern√°, vesel√° a empatick√° Ňĺensk√°, co nezap√łe sv√© slovensk√© p√łedky, miluje v√≠no, nos√≠ proklat√¨ kr√°tk√© sukn√¨ a permanentn√¨ okouzluje sv√Ĺm nadhledem, humorem a kr√°sn√Ĺm m√¨kk√Ĺm slovensk√Ĺm el¬ī, dok√°Ňĺe odbourat vaŇ°e nesmysln√© bari√©ry a ostych p√łi b√¨Ňĺn√©m pouŇĺ√≠v√°n√≠ ciz√≠ho jazyka. ¬†Nejen, Ňĺe m√° na to Ň°koly (vystudovala angli√®tinu, √®esk√Ĺ jazyk a liter√°rn√≠ v√¨du na Filozofick√© fakult√¨ Ostravsk√© univerzity), ale hlavn√¨ 17let√© zkuŇ°enosti s¬†v√Ĺukou angli√®tiny, p√ł√≠pravami na r√Ļzn√© druhy zkouŇ°ek a certifik√°t√Ļ vŇ°ech jazykov√Ĺch √ļrovn√≠ a v√¨kov√Ĺch kategori√≠ jak modern√≠mi, tak klasick√Ĺmi metodami.¬† S¬†n√≠ prost√¨ ml√®et nedok√°Ňĺete.

 

Mgr. Ren√© BaŇĺanowski

Motto: Never, never, never, never give up. (Winston Churchill)

S¬†t√≠mto √®lov√¨kem se do anglick√© komunikace rozhodn√¨ nutit nebudete. V¬†jeho p√ł√≠tomnosti se ostych vypa√łuje z√°vratnou rychlost√≠ a vy zjiŇ°¬Ěujete, Ňĺe v√°s angli√®tina za√®√≠n√° prost√¨ bavit. Pokud nechce, nepozn√°te, Ňĺe nemluv√≠te s¬†rodil√Ĺm mluv√®√≠m. Krom√¨ toho, Ňĺe na to m√° taky Ň°koly (vystudoval u√®itelstv√≠ anglick√©ho jazyka a v√Ĺtvarn√© tvorby na Pedagogick√© fakult√¨ Masarykovy univerzity v¬†Brn√¨, absolvoval¬†ro√®n√≠ studium na Altrincham College v Hale zakon√®en√© certifik√°tem CAE (C1), z√≠skal Certifik√°t CPE (C2)), tak tak√© jeho lektorsk√© zkuŇ°enosti jsou dlouholet√© (u√®il na prestiŇĺn√≠ch brn√¨nsk√Ĺch gymn√°zi√≠ch (Biskupsk√© a V√≠de√≤sk√°), na LAROS Junior College v¬†Hav√≠√łov√¨ studenty pomaturitn√≠ho studia, studenty na VO҆ SOKRATES v¬†Ostrav√¨, na Ostravsk√© univerzit√¨, v rekvalifika√®n√≠ch kurzech a odborn√Ĺch semin√°√ł√≠ch, v√¨nuje se firemn√≠ v√Ĺuce, okrajov√¨ odborn√©mu tlumo√®en√≠ a p√łeklad√Ļm. V¬†neposledn√≠ √ład√¨ zaloŇĺil a zd√°rn√¨ provozuje English Studio Bajo v Hav√≠√łov√¨ s¬†interaktivn√≠m stylem v√Ĺuky. Je v√°Ňĺn√¨ dobr√Ĺ! Pokud v√°s n√¨kdo dovede ‚Äěrozmluvit‚Äú, tak je to pr√°v√¨ on.

 


Bc. Tom√°Ň° Slov√°√®ek

Motto: The most important thing in communication is to hear what isn¬īt being said.(Peter F. Drucker).

Jak√Ĺ by to byl jazykov√Ĺ kurz celn√≠ angli√®tiny bez celn√≠ka! Tom√°Ň° je takov√Ĺ celn√≠k ‚Äď sv√¨tob√¨Ňĺn√≠k. Velkou √®√°st sv√© celn√≠ kari√©ry str√°vil na zahrani√®n√≠ch st√°Ňĺ√≠ch a prac√≠ v¬†mezin√°rodn√≠ch projektech. 2 roky p√Ļsobil v¬†asisten√®n√≠ misi EU na hranic√≠ch Ukrajiny a Moldavska jako n√°rodn√≠ expert v¬†celn√≠ch z√°leŇĺitostech. Byl tak√© √®lenem pracovn√≠ skupiny pro celn√≠ spolupr√°ci na Gener√°ln√≠m √łeditelstv√≠ cel pro naŇ°e P√łedsednictv√≠ v¬†Rad√¨ EU a¬†z√ļ√®astnil se mnoha jedn√°n√≠ v¬†instituc√≠ch EU, v Rad√¨ EU nebo v¬†Komisi. V zahrani√®√≠ p√Ļsobil i lektorsky v r√°mci vzd√¨l√°vac√≠ho projektu Integrovan√Ĺ hrani√®n√≠ management na jiŇĺn√≠m Kavkazu v r. 2011, kdy c√≠lem byla spolupr√°ce p√łi vytv√°√łen√≠ v√Ĺukov√Ĺch osnov pro celn√≠ vzd√¨l√°v√°n√≠ v celn√≠ch spr√°v√°ch Arm√©nie a AzerbajdŇĺ√°nu. Ned√°vno se vr√°til z anglick√©ho Manchesteru, kde byl na "v√Ĺzv√¨dy" v r√°mci programu Customs 2020. Angli√®tinu zn√° nejen z¬†praxe, ale tak√© ji studoval na Ostravsk√© univerzit√¨ v r√°mci oboru Angli√®tina ve sf√©√łe podnik√°n√≠ a m√° rovn√¨Ňĺ pokro√®ilejŇ°√≠ zkouŇ°ky¬†FCE, CAE a st√°tn√≠ zkouŇ°ku na St√°tn√≠ jazykov√© Ň°kole, takŇĺe byste pro kurz obchodn√¨-celn√≠ angli√®tiny t√¨Ňĺko hledali povolan√¨jŇ°√≠ho √®lov√¨ka. Jak spr√°vn√¨ tuŇ°√≠te, v¬†kurzu bude m√≠t na starosti pr√°v√¨ odbornou √®√°st obchodn√≠ komunikace. Jeho osobn√≠ zkuŇ°enosti a z√°Ňĺitky ze zahrani√®n√≠ch p√ĻsobiŇ°¬Ě a pr√°ce na mezin√°rodn√≠m letiŇ°ti jsou nedoceniteln√©, takŇĺe se je nebojte vyuŇĺ√≠t.

 

 
2013 © PiDi Soft |  Mapa strŠnek