Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

5 FFF rad


Zrovna vèera jsem mìla pøíležitost zamyslet se, jestli v životì lidském existují zaruèenì fungující principy (pomíjím Murphyho zákony). A jelikož to není žádný vìdecký úkol ani diplomová práce, hledala jsem jenom sama u sebe a vážnì jsem jich pár objevila. Kde jsem k nim pøišla nebo kdo mi je v životì uštìdøil, to vypisovat nebudu. Jsou to natolik geniální myšlenky, že autoøi se urèitì poznají sami Usmívající se .

1) Motivaèní

Jsem knihomol a do svých dvaceti let jsem nebyla témìø vidìt jinak, než s knížkou v ruce. U mnohých jsem si dala i repete. Tím chci øíct jen to, že jsem lidi jako správná idealistka posuzovala zevnitø. Spøíznìnou duši vycítím v pár vteøinách (nìkteøí by mohli povídat – strhli rekordy, co se týèe rychlosti vpádu do mého života). Vnìjší fasádu jsem nepovažovala za dùležitou do jednoho momentu. Jeli jsme takhle jednou navštívit nemocného kolegu. Já tehdy coby nastoupivší celnické embryo mohla tak akorát držet ústa a šoupat nohama. Pøišla nám otevøít jeho žena a v tom to pøišlo: „TO mu pøidìlil národní výbor? Tak to by šlo jedinì s novinami pøes oblièej.“ Poznamenal velmi „citlivì“ jeden ze starších kolegù pøi pøezouvání. Pokud se teï pohoršujete, trpíte nadmìrnou pøecitlivìlostí, což vás pøedem deklasuje pro práci v ryze mužském kolektivu Mrkající. Takhle pøemýšlejí všichni chlapi, lhostejno jestli nahlas nebo jenom v duchu. A pøitom objektivnì na té paní nebylo nic ošklivého, ale na druhou stranu také absolutnì nic sebeménì pùvabného. Malá oèka, trochu pichlavá, nachové skvrny ve tváøi, podomácku ostøíhané a obarvené vlasy s hodnì odrostlou pìšinkou, oblíznuté kolem hlavy, vymydlená a nažehlená, ale absolutnì bez vkusu, švihu a šmrncu. Nejvýstižnìjší slovo, které mì napadlo – fádní. Tuctová. Prùmìrná. Povím vám, nikdy jsem neslyšela lepší motivaèní radu, proè být cokoli jiného, než prùmìrná. Nejen vzhledem Nevinný. Noviny zkrátka nebrat Usmívající se! A navíc - fakt furt funguje.

2) Rezignaèní

Je spousta lidových rèení, která se uchovala právì proto, že fungují. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Komu není rady, tomu není pomoci. Ve chvíli, kdy v diskusi rezignuji a už jen v nìmém úžasu koukám, co všechno mùže z nìkterých lidí padat, tak vemte jed na to, že hlavou se mi honí jediná myšlenka: kdo chce kam, chuj s ním! Vìra Chytilová mìla nìco podobného. Byla proslulá hláškou - aby ses z toho neposrrrrrral! Kromì toho, že to fakt furt funguje stejnì dobøe, jako všechna pøedcházející lidová rèení, tak se mi uleví o moooooc víc Mrkající.

3) Spolehlivá

Daleko zdravìjší než zdravý rozum je zdravý nerozum. Jestli žijete v domnìní, že když se celoživotnì budete snažit nasoukat do jakýchsi pofidérních pravidel správného chování, která jsou zhusta dílem vašeho životního postoje a náhledu a z další èásti výsledkem výchovy a pùsobení spoleènosti, tak že to je životní vítìzství, jste vedle jak ta jedle. Znáte ten pocit, kdy všechno vypadá navenek udržovanì, èistì, uspoøádanì, ale nikde ani stopa po nápadu, kreativitì, detailu, který by byl sice možná bláznivý, ale zato originální, živý, jiskøivý a hlavnì zapamatovatelný? Nudný èlovìk, nudný život, nudný vztah, …. Neznám vìtší zoufalství. Vzal jsem si zralou a rozumnou ženu. No, tak to se snad hodí tesat na náhrobek, ale pro život nic moc. Vzal jsem si zajímavou (rozumìjte tøeba mírnì støelenou) ženu, co má šmrnc, esprit, smysl pro humor, pøekvapuje mì každý den, a nikdy se s ní nenudím. Tak to už zní mnohem, mnohem líp. Ne? Usmívající se

4) Korigující

Pánbùh ti to vrátí na dìtech. Dìla vždycky moudøe babièka. Nebo staøí latiníci øíkají verba movent, exempla trahunt – slova hýbají, pøíklady táhnou. Pro mì to je nepøekroèitelný sebekontrolní mechanismus. Všechno, co dìlám nebo o èem se rozhoduji, posuzuji optikou tìchto mouder. Je to jednoduché. Jste v tìžké životní situaci? Øešíte nìco složitého, bolavého, nepøíjemného …a nevíte, která cesta je správná? Pøedstavte si ve stejné situaci své dospìlé dítì, a pokud byste mu poradili to, k èemu se nakonec pøikloníte, je to jednoznaènì nejlepší cesta i pro vás. Týrá vás manžel a vy se rozhodujete, zda zachovat dìtem rodinu, obìtovat se a vydržet nebo sesbírat odvahu a odejít. Co je správná cesta? Radílky vynechte. Ti vás pøivedou akorát na scestí. Svùj mozek vynechte, je sevøený strachem, pøedsudky, konvencemi a odpovìdností a to také není to pravé oøechové pro správné rozhodnutí. Pøedstavte si, že by za vámi pøišla dospìlá dcera a øekla: „Manžel mì bije, psychický deptá, podvádí …..Trvá to dlouho. Vyzkoušela jsme všechno a nepomáhá nic. Jsem se silami v koncích, dùvìra v háji, strach z každého dne. Radost ze života? Optimismus? Štìstí ….? Co to je???“ Co jí poradíte? Aby zùstala a nechala dál sebou smýkat ve jménu zachování rodiny, majetku …, doufala, že jednou znovu pøijde láska (tomu stejnì sami nevìøíte) nebo jí pomùžete odejít? Bude vás v té chvíli zajímat, co na to øeknou lidi, že tøeba pøijde o byt, dìti budou muset zmìnit školu nebo se budete strachovat o jejich zdravý tìlesný i duševní vývoj? Když si do svých životních rolí a rozhodnutí místo sebe zasadíte vlastní dítì, máte vìtšinou øešení okamžitì. Své dítì nikdy nenecháte trápit, nedopustíte, aby mu bylo ubližováno. Jakkoliv. Ve svém životì toho ale nejsme schopni, což je pro mì záhada. Volíme øešení, za která se v hloubi duše stydíme a vlastním dìtem bychom takovou cestu nikdy neporadili. Navíc právì u dìtí platí ono verba movent, exempla trahunt. Øešíte alkoholismus, drogy, nevìru, násilí …ve vztahu? Mùžete se témìø stoprocentnì spolehnout na to, že to budou øešit v budoucnu i vaše dìti a co hùø, pøeberou vaše vzorce chování. Jsou jako opièky. Opakují to, co zažily. Jiná øešení neznají. Známe to všichni. Jako malá jsem si tisíckrát øíkala, že nebudu, opravdu NEBUDU nikdy své dìti terorizovat hláškami typu: "jestli si okamžitì neuklidíš ten bordel v pokoji, vyházím ti všechny vìci k sousedùm na zahradu …" Køièící, protože jsem to u své mámy nesnášela. A co myslíte? Dìlám to samý!!!! Vlastnì asi jsem v tom ještì horší. Moje dcera by mohla vyprávìt Mrkající. Kamarádka mì klidnila - "Co blbneš? Bordel v bytì, šastné dítì!" Usmívající se Ale co je chorobná poøádkumilovnost proti sklonùm k násilí, gamblerství, pití, vulgarismu, hysterii, manipulaci, notorickému podvádìní a lhaní.

5) A na závìr jedna nepotøebující žádný komentáø

Dá-li pánbùh zdraví, i høíchy budou. Líbající

Publikováno na Ženy s.r.o. ZDE (výherní blog v blogerské soutìži)