Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Sama s nohami na stole .....


Jednou ten den musel pøijít a i když nám to všem bylo líto, užili jsme si ho maximálnì, pokud se o zkouškách dá øíct, že se dají "užít". Dají. Mùj tøídní ze støední nám vždycky øíkal:

"Dìvèátka (byly jsme samé baby Usmívající se), vìdomosti vám konvièkou do hlavy nikdo nenaleje."

A i když jsem s ním nesouhlasila absolutnì v nièem, tak v tomhle mu dávám za pravdu. Já vím dobøe, co jsme se vám bìhem kurzu snažili do hlavy nalít, ale pokud byste sami nepøiložili ruku k dílu, neroztoèili mozkové závity a nezmobilizovali v sobì všechny síly a chu pøekonat sama sebe, bylo by nám to platné jak mrtvému zimník. Vím, že jste mìli obrovskou trému, strach a obavy (Naïo, vaše ruce byly pøed zkouškou jak kusy ledu), ale vìøte mi, že když jste pøed námi sedìli, mnohdy nám, zkoušejícím opravdu padala brada z toho, co všechno umíte. Jsem na vás pyšná.

Prokázali jste, že se životním pøekážkám dokážete postavit èelem a pøímo. Nejste naivní a netrpíte iluzí, že problém zmizí jenom proto, že pøed ním zavøete oèi, uteèete nebo jej budete bagatelizovat. Slovy pøedsedy zkušební komise - klobouk dolù!

Úryvky z vašich mailù:

...tak dobøe se vše chápalo... zapadalo. Moc mì to téma bavilo. Nakoplo. Bylo dobré i to, že jste zachovala krédo, že nic není zadarmo a zkoušky probìhly tak, jak probìhly a test také. Je to dobrá laka. Lidem, co to berou vážnì, dopøáváte pocit, že nìco zvládli, pøekroèili pøekážku, dokázali. I to je jeden z velmi dùležitých smyslù, co lidi posouvá dál .....

...Jsem ráda, že jsem Vás a všechny spolubojovníky poznala. Vy jste velice chytrá a vzdìlaná a hlavnì máte dar podat vìci srozumitelnì a lidsky. To je opravdu dar pøevyprávìt paragrafy do pohádky a zároveò vytvoøit milé domácí prostøedí. Byly to vždy pøíjemné dva dny v týdnu a teï mi chybí....

Martina Jiøíková

P.S: O tom, jak kurz probíhal se mùžete mrknout v našem tøídílném fotoblogu v záložce Rekvalifikace

P.S: Z úèastníkù se vyloupla skvìlá fotografka, která zvedla sebevìdomí naopak mi Mrkající. Dìkuji, protože JE zaè a ne, že ne.


Diskuze ke lnku
( Celkem: 0 )
Jmno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivn odkaz pidte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatm nen vloen dn koment.