Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Zaèínáme aneb jak mì to celé napadlo ....


Byl ètvrtek 29. 6. 2013 a právì skonèil úspìšný semináø o pùvodu zboží, poøádaný pod hlavièkou CENTRA LOGISTICKÝCH SLUŽEB OSTRAVA s.r.o.. Pøemýšlela jsem o všem, co mi jednotliví úèastníci øekli nebo napsali. Líbí se jim myšlenka, že u nás nacházejí specializovaná témata v oblasti celnictví a rádi se k nám vracejí. Nikde nic takového není. Sem tam nìjaká agentura jedno èi dvì témata vyhlásí, ale to je málo. Firmy se potøebují dozvìdìt víc. Nìkdy musí školit zaèáteèníky - studenty, co o exportu nebo importu slyšeli jen ve škole a celníka na vlastní oèi nikdy nevidìli, holky vracející se z mateøské, co dávno ztratily s oborem kontakt, lidi, kteøí pøišli o zamìstnání, chtìjí pracovat, chtìjí se uèit, ale jaksi není kde. A pak potøebují školit mazáky. Dlouholeté pracovníky, kteøí v oboru pracují dlouho, ale pokud chtìjí udržet krok s pøekotnou a naprosto nevídanou legislativní smrští, tak také hledají možnosti, jak se o novinkách dozvìdìt nìco víc než jen fakt, že vstoupí v platnost. A tak bych mohla pokraèovat dál a dál. Abych na chvíli vypla mozek od práce, vyrazila jsem hned následující týden na prodloužený víkend do moøských lázní. A tam, když jsem plavala s delfíny to pøišlo: myšlenka Usmívající se ! Vlastnì asi MYŠLENKA! IDEA! Založím si vzdìlávací agenturu a budu se vzdìlávání v celní oblasti vìnovat pravidelnì a dlouhodobì. Mám za sebou témìø dvacetiletou praxi celníka, vzdìlávání se vìnuji léta na všech možných frontách a navíc mì to baví èím dál tím víc. Vymyslím a zrealizuji nejen jednodenní semináøe, ale také delší kurzy pro deklaranty, požádám si o akreditaci tak, abych mohla nabídnout tyto kurzy i úøadùm práce jako rekvalifikaci. A taky zkusím navazující obory - danì, úèetnictví, právo ...... A jelikož se tato IDEA s koncem relaxu mezi delfíny nevypaøila jako sen, ale naopak se v mé hlavì uhnízdila jaksi definitivnì, mohu vás dneska s radostí pøivítat na našich stránkách a srdeènì vás k nám pozvat. Pøijïte a pøesvìète se, že se jednak nìco dozvíte a podruhé se budete s námi cítit dobøe.

Moc se na vás tìším

Martina Jiøíková